Ashtami auspicious Bada Dashain bless Dashain Festival Of Nepal Ghatasthapana Goddess Durga hindus hymns Jamara Maha Nawami Ping sanskrit Saptami Swing Tika Vijaya Dashami पिङ

Dashain

Dashain also called as Bada Dashain or Vijaya Dashami which is largest & longest auspicious festival of Nepal which is celebrated by Hindus . This festival falls on month of Ashoj / Karthik (September / October). Duration of this festival is 15 days. Stating from Ghatasthapana an ends as Kojagrat Purnima.