१६ Body bone Enzyme Gland Human Being pepsin Sumit Sumit Dhakal Tips Unknown अंग तथ्य मानव शरीर शरीरको शरीरमा

मानव शरिरको १६ तथ्य

हामी  सबै लाई  हाम्रो शरीर  बारे  थाहा हुन सक्दैन कुन अंग  कहाँ हुन्छ वा कुन अंग ले के काम गर्छ  हामी लाइ थाहै हुनु पर्ने केहि तथ्य याहाँ प्रसुत  गरिएको छ :- १] मानव शरीर २०६ वटा  हडी हुन्छन।  २] आँखामा  ४२ ओटा  माँशपेशिले काम गर्छ।   ३] मानव शरीरमा १३ किसिमका  खनिग पाईछ।  ४] बयस्क मानिसको […]

Blog Blogger Investigation Nepal Pneumonia Sumit Dhakal Treatment

Pneumonia

Pneumonia is acute inflammation of pulmonary parenchyma (parts of lungs involved in gas transfer) Classification Of Pneumonia •Community acquired pneumonia is in community•Health care : nursing home, dialysis center, chemotherapy•Hospital :- Hospital acquired pneumonia is acquired in hospital.If 48-72 hours Pneumonia patient is admission in hospital then it’s acquired in hospital•Post operative pneumonia•Aspiration Pneumonia•Bronchopneumonia ( […]